การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน

ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 8 มกราคม 2554 ปีนี้จัดให้หัวข้อ “วันเด็กสีขาว เพื่อโลกสีเขียว” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนเครือข่ายสนับสนุนให้เด็กผู้มีความสามารถพิเศษ แสดงความสามารถที่แตกต่างต่อสาธารณชน เพื่อสนับสนุนนโยบายการดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและระหว่างสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่กิจกรรมวันเด็ก มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสดีในการเผยแพร่ความรู้ในระบบคิดดี ที่ มศว ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริหารโครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน) ภายใต้โครงการ Cyber Education Center สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเล็งเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะมีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสดีในการเผยแพร่ความรู้ในระบบคิดดี ที่ มศว ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตฯ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่หน่วยงานเห็นว่ามีคุณค่าแก่การเผยแพร่ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยครูผู้สอนหรือผู้ดูแลสื่อชนิดต่างๆ สามารถนำสื่อที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลดิจิทัลขึ้นให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี จึงได้ร่วมจัดโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) แก่ชุมชน โดยจัดบู๊ตกิจกรรมแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนวิทยุสมัครเล่นเพื่อการสื่อสารกับนักบินอวกาศ โซนให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โซนการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบคิดดี ที่ มศว โซนปิกาจู สู่เรดิโอ โซนรหัสลับข้ามโลก โซนกิจกรรมเล่นเกมส์ แลกรับของรางวัล และโซนแจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆ ในวันที่ 8 มกราคม 2554 วันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณระหว่างตึกริมถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 559 คน

 

All Albums » วันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2554 Tags 
Copyright 2007 by My Website