คิดดี(KIDs-D@SWU) ร่วมจัดกิจกรรมในงาน ITวิชาการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 - Thursday, June 16, 2011

คิดดี ที่ มศว (KIDs-D@SWU)  ร่วมจัดกิจกรรมในงาน ITวิชาการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 จัดโดยโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก13 โครงการ Cyber Education Center) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักหอสมุดกลาง และ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 
จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา(ก.พ.-เม.ย. 54) - Monday, March 21, 2011

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำโครงการประยุกต์ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ปีงบประมาณ 2554 โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) ได้ขยายการจัดเก็บสื่อเพื่อการเรียนรู้ชนิดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ SWU Weekly, มศว โลกทัศน์, จดหมายข่าว หรือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อให้ระบบคิดดีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองได้โครงการ Cyber Education Center ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการจัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรู้ชนิดต่างๆ จากหน่วยงานและผู้สนใจมาดำเนินการแปลงให้เป็นสื่อแบบดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ผ่านระบบคิดดี ที่ มศว หรือระบบไซเบอร์ได้อย่างกว้างขวางต่อไป ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 เมษายน 2554

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2554 - Friday, January 14, 2011

คณะกรรมการบริหารโครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน) ภายใต้โครงการ Cyber Education Center สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ นิตยสาร 100วัตต์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติวันที่ 8 มกราคม 2554 วันเด็ก แห่งชาติ ณ บริเวณระหว่างตึกริมถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนวิทยุสมัครเล่นเพื่อ การสื่อสารกับนักบินอวกาศ โซนให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โซนการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบคิดดี ที่ มศว โซนปิกาจู สู่เรดิโอ โซนรหัสลับข้ามโลก โซนกิจกรรมเล่นเกมส์ แลกรับของรางวัล และโซนแจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 read more ...

ปี 2554 | ปี 2553 | ปี 2552 | ปี 2551
 
Show as single page

กรรมการผู้ดำเนินโครงการประจำปี 2553
(1)

นางขนิษฐา รุจิโรจน์

 

ที่ปรึกษา

(3)

ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

 

ประธานกรรมการ

(4) อ.อุราพร ศุขะทัต   รองประธานกรรมการ
(5)

อ.อรรณณพ โพธิสุข

 

กรรมการ

(6) อ.ทะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์   กรรมการ
(7) นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง   กรรมการ
(8) นายดิเรก อึ้งตระกูล
  กรรมการ
(9) นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
  กรรมการ
(10) นายปวริศร เมธานันท์
  กรรมการ
(11) นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข   กรรมการเจ้าหน้าที่การเงิน
(12) นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง   กรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุ
(13) น.ส.ภภัทรสรณ์ วงศ์จิรปภัทร   กรรมการประสานงานทั่วไป
(14) นางพัชรินทร์ สนธิวนิช   กรรมการและเลขานุการ
(15) นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(16) น.ส.จิตติมา ช่างไม้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กิจกรรม สัมมนา ฝึกอบรม และการให้บริการแก่ชุมชน ประจำปี 2552
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลงาน

โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)

-

 

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบคิดดีเพื่อชุมชน” สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552  

-

กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบKIDs-D@SWU แก่ชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552  

-

กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน 50,000

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 24,500


     

update : 07 06 2010


ปี 2553 | Page 3 of 4 | ปี 2551


สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔
Title: สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔ <br/> <br/>Authors: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <br/> <br/>Editors: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์

ชีวิตวัยเรียน
Title: ชีวิตวัยเรียน <br/> <br/>Authors: หวน, พินธุพันธ์

จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๗
Title: จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๗ <br/> <br/>Authors: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำเที่ยวเมืองสองแควหรือพิษณุโลก
Title: นำเที่ยวเมืองสองแควหรือพิษณุโลก <br/> <br/>Authors: บุญชด, แสงต่าย

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔
Title: สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔ <br/> <br/>Authors: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <br/> <br/>Editors: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศรี ไพรัตน์

ทอดน่องท่องดูของดีที่โพธิ์ทอง
Title: ทอดน่องท่องดูของดีที่โพธิ์ทอง <br/> <br/>Authors: หวน พินธุพันธ์

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
Title: จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 <br/> <br/>Authors: งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ส่วนกิจการนิสิต

ชีวิตในวัยเด็กของผม
Title: ชีวิตในวัยเด็กของผม <br/> <br/>Authors: หวน พินธุพันธ์

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับที่ 29 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
Title: จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับที่ 29 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) <br/> <br/>Editors: ศรีพุฒ, จุฑารัตน์

จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๖
Title: จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๖ <br/> <br/>Authors: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     DSpace is the software of choice for academic, non-profit, and commercial organizations building open digital repositories. It is free and easy to install "out of the box" and completely customizable to fit the needs of any organization.
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets. And with an ever-growing community of developers, committed to continuously expanding and improving the software, each DSpace installation benefits from the next.
อ่านเพิ่มเติมได้จาก  http://www.dspace.org/

Copyright 2007 by My Website